Pola oznaczone gwiazdką * są wymagane.

1. DANE PERSONALNE


2. WYKSZTAŁCENIE


3. STATUS NA RYNKU PRACY W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU


4. STATUS UCZESTNIKA W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU


5. OŚWIADCZENIA

 1. Oświadczam, że spełniam wymagania stawiane Uczestnikom Projektu określone w Regulaminie Projektu.
 2. Oświadczam, że przystępuję do Projektu dobrowolnie.
 3. Deklaruję chęć wzięcia udziału we wszystkich formach wsparcia:
  •    indywidualne doradztwo zawodowe z diagnozą kompetencji,
  •    indywidualne  doradztwo ds. przedsiębiorczości i warsztaty z zakresu rozwoju kompetencji przedsiębiorczych,
  •    realizacja coachingu zawodowego i mentoringu w miejscu pracy.
 4. Zobowiązuję do udzielenia niezbędnych informacji dla celów monitoringu i ewaluacji po zakończeniu udziału w Projekcie.
 5. Dane zawarte w niniejszym formularzu są zgodne z prawdą na dzień zgłoszenia do Projektu oraz mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
 6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu aplikacyjnym dla potrzeb niezbędnych do realizacji Projektu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1182, z późn. zm.)