Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny

Bezpośredni przełożony: dziekan Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ

Warunki zatrudnienia: umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy (przewidywany okres próbny)

Wymagania:
– wykształcenie wyższe magisterskie (preferowane humanistyczne bądź w dziedzinie nauk społecznych)
– biegła znajomość języka polskiego literackiego w mowie i piśmie
– płynne posługiwanie się językiem angielskim w mowie i piśmie
– znajomość oferty dydaktycznej, historii, osiągnięć i kierunków badań prowadzonych przez Wydział
– rozeznanie we współczesnym rynku akademickim i bieżącej sytuacji szkolnictwa wyższego w Polsce
– płynne posługiwanie się podstawowymi narzędziami komputerowymi i cyfrowymi, portalami społecznościowymi i stronami internetowymi, umiejętność edycji tekstu itp.
– znajomość prawa o szkolnictwie wyższym, prawa autorskiego i pokrewnych
– dodatkowymi atutami będą m.in.: doświadczenie w pracy promocyjnej instytucji/organizacji/przedsiębiorstw; aktywna działalność w ramach organizacji pozarządowych (NGO), instytucji kultury, samorządu itp.; doświadczenie w pracy z młodzieżą; umiejętność obsługi programów graficznych; doświadczenie w wystąpieniach publicznych; prawo jazdy

Przewidywane obowiązki zawodowe:
– promocja wszystkich kierunków studiów Wydziału oraz budowanie marki Wydziału jako instytucji badawczej i dydaktycznej
– promowanie osiągnięć naukowych Wydziału
– prowadzenie bieżące kontaktów Wydziału ze szkołami średnimi, realizowanie umów patronackich, spotkania promocyjne
– tworzenie wizerunku Wydziału, w tym poprzez portale społecznościowe
– prowadzenie i aktualizacja strony internetowej Wydziału
– tworzenie materiałów promocyjnych
– kontakt z prasą i mediami, dla propagowania badań i oferty dydaktycznej Wydziału
– ścisła współpraca z Centrum Promocji UŁ w ogólnouniwersyteckich akcjach promocyjnych i w sprawnej promocji Wydziału
– koordynowanie wydziałowego Zespołu ds. Promocji i animowanie działań promocyjnych poszczególnych części Wydziału
– kontynuowanie i propagowanie wydziałowych akcji promocyjnych związanych z polityką promocyjną Uniwersytetu (Uniwersytet Zawsze Otwarty)
– tworzenie kampanii promocyjnych, adresowanych do różnych grup adresatów – lokalnych, krajowych, zagranicznych
– współorganizowanie i dokumentowanie fotograficzne wydarzeń i uroczystości wydziałowych
– współpraca z kołami naukowymi oraz samorządem studenckim

Oczekujemy:
– dyspozycyjności (niektóre obowiązki wykonywane będą poza zasadniczymi godzinami pracy, w tym w dni co do zasady wolne od pracy)
– zrozumienia specyfiki edukacji akademickiej we wszystkich jej ekonomicznych, społecznych i misyjnych aspektach oraz konieczności wiązania tradycji i nowoczesności
– szacunku dla humanistyki
– komunikatywności, umiejętności interpersonalnych, retorycznych i innych przydatnych w wystąpieniach publicznych
– samodzielności i twórczego podejścia do pracy
– umiejętności pracy samodzielnej i zespołowej
– prawdomówności, poczucia odpowiedzialności oraz lojalności wobec pracodawcy i współpracowników
– wysokiego poczucia estetyki
– wysokiej kultury osobistej, empatii, tolerancji i życzliwości wobec innych.

Wymagane dokumenty: 1. podanie do Dziekana WF-H UŁ; 2. list motywacyjny; 3. curriculum vitae; 4. kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej; 5. ewentualne materiały dodatkowe dokumentujące dotychczasowe osiągnięcia zawodowe

Prosimy o zamieszczenie w liście motywacyjnym następującej klauzuli: „Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji.”

Termin nadsyłania ofert: 8 września 2017 r.

Przewidywany termin zatrudnienia: 1 października 2017 r.

Zgłoszenie/Kontakt:

Zgłoszenia, z dopiskiem „pełnomocnik ds. promocji” należy dostarczyć lub przesłać pocztą tradycyjną na adres dziekanatu Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ, ul. A. Kamińskiego 27a, 90–219 Łódź, pokój 05.

Zastrzegamy sobie prawo do wstępnej selekcji nadesłanych zgłoszeń i przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi osobami.

Koszty związane z przybyciem na rozmowę kwalifikacyjną pokrywa kandydat.

Aby aplikować na tą ofertę wyślij dokumenty aplikacyjne na adres: andrzejkompa@uni.lodz.pl

Aplikuj przy wykorzystaniu swojej poczty: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook