• Umowa o pracę
  • Łódź
  • Dodana 4 miesiące temu

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na ww. stanowisku należało będzie
w szczególności:

• Rozliczanie służbowych delegacji krajowych i zagranicznych
• Sporządzanie przelewów elektronicznych w walucie polskiej i obcej
• Sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym oraz zgodności z przepisami wewnętrznymi dokumentów księgowych (m.in. delegacje, zaliczki, faktury, noty wewnętrzne)
• Opisywanie wyciągów bankowych wg odpowiednich kursów walutowych
• Sporządzanie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N, DNUK.

Wymagania:

• wykształcenie wyższe I stopnia (licencjat)- kierunki ekonomiczne,
• minimum 2 lata doświadczenia w pracy na stanowisku w obszarze: finanse, rachunkowość, księgowość, bankowość,
• znajomość przepisów z zakresu prawa dewizowego, bankowego oraz prawa finansowo-księgowego,
• biegła znajomość obsługi programów: Excel, Word,
• łatwość poruszania się w narzędziach informatycznych,
• komunikatywność,
• myślenie analityczne,
• rzetelność,
• samodzielność i umiejętność organizacji pracy,
• umiejętność stosowania odpowiednich przepisów.

Mile widziane:

Znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym

Oferujemy:

• Stałe zatrudnienie na umowę o pracę.
• Bogaty pakiet benefitów, w szczególności: „wczasy pod gruszą”, „trzynasta pensja”, dofinansowanie kosztów kształcenia, dofinansowanie aktywności sportowej itp.
• Motywacyjny system wynagrodzeń.
• Atrakcyjne środowisko pracy w młodym zespole.

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy o przesłanie na adres:
praca@umed.lodz.pl do dnia 25.07.2018 r.

Dokumenty aplikacyjne, które nie będą zawierać poniższych treści nie będą brane pod uwagę:
1. Informacje, o których mowa w art. 22¹ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
2. Klauzulę zgody: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w załączonym CV i innych dokumentach aplikacyjnych przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi na potrzeby realizacji toczącego się procesu rekrutacyjnego.
3. Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych o treści:
Oświadczam, iż zostałem/łam poinformowany/a o tym że:
1) administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod numerem telefonu 42 272 52 11 lub za pośrednictwem adresu mailowego: iod@umed.lodz.pl;
3) podane przeze mnie dane będą przetwarzane w celu realizacji toczącego się procesu rekrutacyjnego;
4) zebrane w procesie rekrutacyjnym dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych;
5) moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;
6) moje dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne dla realizacji procesu rekrutacyjnego;
7) przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Ponadto przysługuje mi prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
8) przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
9) przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (lub innego organu nadzorczego, który będzie właściwy do rozpatrzenia skargi) na niezgodne z prawem przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi, przy czym prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
10) w trakcie przetwarzania danych na potrzeby rekrutacji prowadzonych przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, czyli żadne decyzje dotyczące przyjęcia kandydata do pracy nie zapadają wyłącznie automatycznie oraz, że nie buduje się żadnych profili kandydatów;
11) podanie przeze mnie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem koniecznym do uczestniczenia w naborze na wolne stanowisko pracy w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Odpowiemy tylko na wybrane oferty!

Aby aplikować na tą ofertę wyślij dokumenty aplikacyjne na adres: praca@umed.lodz.pl

Aplikuj przy wykorzystaniu swojej poczty: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook