Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

jednostka samorządu terytorialnego

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego,

z siedzibą przy Al. Piłsudskiego 8, 90– 051 Łódź, poszukuje kandydatów do pracy na podstawie umowy o pracę w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy

na stanowisko:

inspektor ds. weryfikacji umów oraz egzekucji w Wydziale Rozliczeń Funduszy Europejskich w Departamencie Finansów

Liczba wakatów i wymiar czasu pracy:      1 etat – pełen wymiar czasu pracy

 

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

–          analiza i weryfikacja wpływających do Departamentu Finansów do konsultacji dokumentów programowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego,

–          realizacja spraw związanych z podpisywaniem umów, aneksów i uchwał w ramach zadań Wydziału,

–          sporządzanie projektów pism dotyczących nieprawidłowości w przedkładanych do kontrasygnaty projektach umów, aneksów, uchwał,

–          prowadzenie spraw dotyczących windykacji należności środków pochodzących z budżetu UE i Budżetu Państwa,

–          analiza aktów prawnych wykorzystywanych podczas realizacji zadań Wydziału oraz udzielanie specjalistycznych informacji z zakresu windykowanych należności,

–          analiza instrukcji wykonawczych i badanie zgodności z działaniami wykonywanymi przez Wydział.

Wymagania niezbędne (konieczne):

–          posiadanie wykształcenia wyższego,

–          posiadanie 3-letniego stażu pracy,

–          posiadania wiedzy z zakresu ustaw: o finansach publicznych, Ordynacja podatkowa, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, o samorządzie województwa, o ochronie danych osobowych,

–          posiadanie wiedzy z zakresu funduszy unijnych,

–          posiadanie umiejętności obsługi komputera, w tym pakietu MS Office (Excel, Word), systemu informacji prawnej typu Lex, Legalis oraz obsługi urządzeń biurowych (kserokopiarka, faks, drukarka, skaner),

–          posiadanie umiejętności analitycznych,

–          posiadanie następujących kompetencji: postawa etyczna, sumienność, komunikatywność, kultura osobista, umiejętność stosowania odpowiednich przepisów, umiejętne organizowanie własnej pracy, zarządzanie informacją, nastawienie na klienta, umiejętność współpracy, umiejętność wyciągania wniosków, kreatywność, chęć uczenia się, asertywność.

 

Wymagania dodatkowe (pożądane):

–          posiadanie wykształcenia wyższego magisterskiego o kierunku: prawo, administracja,

–          ukończone studia podyplomowe, kursy, szkolenia z zakresu: finansów publicznych, funduszy unijnych,

–          posiadanie doświadczenia w komórkach finansowych jednostek sektora finansów publicznych.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aktualnego CV, listu motywacyjnego i oświadczeń na adres nabory@lodzkie.pl z dopiskiem inspektor ds. weryfikacji umów oraz egzekucji w terminie do dnia 5 maja 2017 roku.

 

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Katarzyną Kowalczyk (podinspektorem ds. rekrutacji) pod numerem telefonu: (0-42) 663 32 28. Agnieszką Jakuszczonek lub Anetą Opelt (inspektorami ds. rekrutacji) pod numerem telefonu: (0-42) 663 33 77.

 

OŚWIADCZENIA

Ja niżej podpisany/a                    ……………………………………………………………………..

/imię i nazwisko/

zamieszkały/a                               …………………………………………………………………….

/adres zamieszkania/

oświadczam świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu karnego, że:

 

  •  posiadam obywatelstwo polskie*,
  • posiadam obywatelstwo innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej*,
  • posiadam pełną zdolność do czynności prawnych*,
  • korzystam z pełni praw publicznych*,
  • nie byłem/am jak również nie jestem prawomocnie skazany/a za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*,
  • wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego  moich danych osobowych zawartych w składanych dokumentach, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji i dokumentacji procesu rekrutacji i selekcji kandydatów, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz.922)*.

 

………………………………………..                                                 ………………………………………….

/miejscowość, data/                                                                                        /podpis/

 

 

*zaznaczyć właściwe

Administratorem danych jest Marszałek Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8. Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

 

Aby aplikować na tą ofertę wyślij dokumenty aplikacyjne na adres: zastepstwa@lodzkie.pl

Aplikuj przy wykorzystaniu swojej poczty: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook