Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłasza nabór na aplikację dyplomatyczno-konsularną w edycji 2020A. Termin składania dokumentów upływa 13 września 2019 r.

Co i jak

Aplikacja jest skierowana do osób zainteresowanych podjęciem pracy w polskiej służbie zagranicznej. Obejmuje ona szkolenia i staże zarówno w centrali MSZ w Warszawie, jak i w placówkach zagranicznych RP.

Podjęcie aplikacji wiąże się z zatrudnieniem w MSZ na czas określony 1 roku; oferowane wynagrodzenie wynosi: ok. 3834 zł brutto.

Aplikacja kończy się egzaminem dyplomatyczno-konsularnym, którego złożenie z wynikiem pozytywnym wiąże się z nadaniem stopnia dyplomatycznego oraz wyznaczeniem stanowiska zgodnie z potrzebami służby zagranicznej w Polsce lub za granicą. Ostateczne decyzje w tych sprawach w odniesieniu do poszczególnych absolwentów aplikacji podejmuje Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej.

Wymagania stawiane kandydatom
 1. obywatelstwo polskie
 2. wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne
 3. znajomość dwóch języków obcych na poziomie umożliwiającym wykonywanie zadań
 4. w służbie zagranicznej
 5. dobry stan zdrowia psychicznego i fizycznego

Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest szczególnie zainteresowane zatrudnieniem osób posiadających wykształcenie o profilu prawniczym, ekonomicznym lub zarządczym oraz doświadczenie zawodowe w ww. obszarach, jak również osób posiadających znajomość rzadkich języków obcych zgodnych z potrzebami służby zagranicznej.

Jak aplikować ?

Przede wszystkim przygotować następujące dokumenty:

 1. wniosek o przyjęcie na aplikację dyplomatyczno-konsularną (zgodnie ze wzorem), wraz z kolorową fotografią o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną w ciągu ostatnich sześciu miesięcy,
 2. życiorys (zgodnie ze wzorem),
 3. kopie dokumentów potwierdzających posiadanie tytułu magistra lub równorzędnego, w tym kopia odpisu dyplomu (część A),
 4. w przypadku ukończenia studiów magisterskich na uczelni zagranicznej kopia dokumentu potwierdzającego uznawalność dyplomu w Polsce, zgodnie z informacją dostępną,
 5. na stronie internetowej Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej,
 6. w przypadku złożenia wniosku przed uzyskaniem tytułu magistra lub równorzędnego – oświadczenie o terminie obrony pracy magisterskiej albo o terminie uzyskania dokumentów potwierdzających wskazane kwalifikacje.

Komplet dokumentów należy złożyć w Ministerstwie Spraw Zagranicznych lub przesłać w terminie do 13 września 2019 r. za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – prawo pocztowe. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu dokumentów do MSZ.

UWAGA: Uprzejmie prosimy o jednoczesne wypełnienie formularza aplikacyjnego dostępnego TUTAJ.

Dokumenty należy przesłać na adres:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Akademia Dyplomatyczna MSZ
Al. J.Ch. Szucha 23
00-580 Warszawa

z dopiskiem: ADK 2020 „A”

W przypadku pytań/wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny +48 (22) 5238766.

Pozostaw odpowiedź