• Umowa o pracę
  • Łódź
  • Dodana 1 miesiąc temu

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Jeśli chcesz pracować w młodym i prężnym zespole,
w środowisku międzynarodowym,
mieć do czynienia z różnymi kulturami,
oraz korzystać codziennie z języka angielskiego,

– koniecznie aplikuj na stanowisko:

specjalisty ds. obsługi finansowej studentów anglojęzycznych
Centrum ds. Organizacji i Obsługi Studiów w Języku Angielskim

Kluczowe zadania stanowiska to:
• zapewnienie bieżącej kontroli finansowej naliczania i rozliczania czesnego w walucie EUR studentów anglojęzycznych i wprowadzanie tych danych do systemu Dziekanat XP,
• sporządzanie kwartalnych raportów zaległości i nadpłat oraz prognoz przychodów dotyczących czesnego studentów anglojęzycznych,
• współpraca z windykatorem w zakresie odzyskiwania należności studentów anglojęzycznych, przygotowywanie wniosków dotyczących rozpoczęcia procesu windykacji,
• wyjaśnianie ze studentami spraw dotyczących finansów,
• wystawianie faktur,
• uzgadnianie z jednostką odpowiedzialną za sprawy finansowe Uczelni sald, zaległości i nadpłat studentów.

Do wykonywania tych zadań wystarczy:
Znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie na poziomie B2 – sprawdzana na każdym etapie rekrutacji
Wiedza, którą można nabyć kończąc kierunki: ekonomiczne, społeczne, humanistyczne, prawne, a także wiedza z zakresu księgowości i finansów (uzgadnianie sald, naliczanie odsetek karnych, wystawianie faktur, uzgadnianie kursów, kontrola wyciągów bankowych).
2 letnie doświadczenie w rachunkowości lub księgowości.
Bardzo dobra znajomość obsługi programów Excel, Word, Power Point.
Umiejętność organizacji pracy własnej, samodzielność, rzetelność, komunikatywność oraz myślenie analityczne i prognostyczne.

W zamian za solidną pracę gwarantujemy:
• Zatrudnienie w drodze umowy o pracę na czas zastępstwa w pełnym wymiarze czasu pracy,
• Bogaty pakiet benefitów, w szczególności: „wczasy pod gruszą”, „trzynasta pensja”, dofinansowanie kosztów kształcenia, dofinansowanie aktywności sportowej itp.
• Motywacyjny system wynagrodzeń.
• Atrakcyjne środowisko pracy w młodym zespole.

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy o przesłanie na adres:
praca@umed.lodz.pl

Dokumenty aplikacyjne, które nie będą zawierać poniższych treści nie będą brane pod uwagę:

1. Informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1040), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
2. Klauzulę zgody: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w załączonym CV i innych dokumentach aplikacyjnych przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi na potrzeby realizacji toczącego się procesu rekrutacyjnego.

Informujemy:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź;
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod numerem telefonu 42 272 52 11 lub za pośrednictwem adresu mailowego: iod@umed.lodz.pl;
3. Podane przeze Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji toczącego się procesu rekrutacyjnego;
4. Zebrane w procesie rekrutacyjnym dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych;
5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;
6. Państwa dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne dla realizacji procesu rekrutacyjnego;
7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Ponadto przysługuje Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
8. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (lub innego organu nadzorczego, który będzie właściwy do rozpatrzenia skargi) na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi, przy czym prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
10. W trakcie przetwarzania danych na potrzeby rekrutacji prowadzonych przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, czyli żadne decyzje dotyczące przyjęcia kandydata do pracy nie zapadają wyłącznie automatycznie oraz, że nie buduje się żadnych profili kandydatów;
11. Podanie przeze Państwa dane zawarte w dokumentach rekrutacyjnych nie są obowiązkowe, jednak są warunkiem koniecznym do uczestniczenia w naborze na wolne stanowisko pracy w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Odpowiemy tylko na wybrane oferty!

Aby aplikować na tą ofertę wyślij dokumenty aplikacyjne na adres: praca@umed.lodz.pl

Aplikuj przy wykorzystaniu swojej poczty: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook