• Umowa o pracę
  • Łódź
  • Dodana 10 miesięcy temu

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Jeśli chcesz pracować w młodym i prężnym zespole,
w środowisku międzynarodowym,
mieć do czynienia z różnymi kulturami,
oraz korzystać codziennie z języka angielskiego,

– koniecznie aplikuj na stanowisko:

specjalisty ds. obsługi studentów anglojęzycznych
Centrum ds. Organizacji i Obsługi Studiów w Języku Angielskim

Kluczowe zadania stanowiska to:
• zapewnienie bieżącej obsługi studentów anglojęzycznych oraz absolwentów,
• pełnienie roli opiekuna w zakresie rozwiązywania spraw związanych
z funkcjonowaniem studenta w Uczelni, miejscem pobytu, urzędami, itp.,
• sporządzanie i wydawanie wszelkiej dokumentacji związanej z procesem kształcenia studentów anglojęzycznych,
• prowadzenie spraw studentów w tym: nadzór nad czesnym, decyzje administracyjne,
• organizowanie uroczystości wręczenia dyplomów oraz programów orientacyjnych,
• organizowanie spotkań informacyjnych dla studentów, egzaminów komisyjnych,
• współpraca z instytucjami zewnętrznymi.

Do wykonywania tych zadań wystarczy:
Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie C1/C2 – sprawdzana na każdym etapie rekrutacji
Wiedza, którą można nabyć kończąc kierunki: ekonomiczne, społeczne, humanistyczne, prawne (mile widziani absolwenci filologii angielskiej lub kierunków prowadzonych w języku angielskim).
2 letnie doświadczenie w środowisku międzynarodowym i obsłudze klienta.
Bardzo dobra znajomość obsługi programów Excel, Word, Power Point.
Umiejętność organizacji pracy własnej, samodzielność, rzetelność oraz komunikatywność.

W zamian za solidną pracę gwarantujemy:
• Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas zastępstwa.
• Bogaty pakiet benefitów, w szczególności: „wczasy pod gruszą”, „trzynasta pensja”, dofinansowanie kosztów kształcenia, dofinansowanie aktywności sportowej itp.
• Motywacyjny system wynagrodzeń.
• Atrakcyjne środowisko pracy w młodym zespole.

Prosimy o przesłanie na adres: praca[at]umed.lodz.pl CV zawierające:
1. Informacje, o których mowa w art. 22¹ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
2. Klauzulę zgody: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w załączonym CV i innych dokumentach aplikacyjnych przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi na potrzeby realizacji toczącego się procesu rekrutacyjnego.
Informujemy:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź;
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod numerem telefonu 42 272 52 11 lub za pośrednictwem adresu mailowego: iod[at]umed.lodz.pl;
3. Podane przeze Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji toczącego się procesu rekrutacyjnego;
4. Zebrane w procesie rekrutacyjnym dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych;
5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;
6. Państwa dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne dla realizacji procesu rekrutacyjnego;
7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Ponadto przysługuje Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
8. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (lub innego organu nadzorczego, który będzie właściwy do rozpatrzenia skargi) na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi, przy czym prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
10. W trakcie przetwarzania danych na potrzeby rekrutacji prowadzonych przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, czyli żadne decyzje dotyczące przyjęcia kandydata do pracy nie zapadają wyłącznie automatycznie oraz, że nie buduje się żadnych profili kandydatów;

Aby aplikować na tą ofertę wyślij dokumenty aplikacyjne na adres: praca@umed.lodz.pl