• Umowa o pracę
  • ŁÓDŹ
  • Dodana 7 miesięcy temu

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W ŁODZI WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W ŁODZI

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W ŁODZI

Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
inspektor ochrony zabytków
do spraw: ochrona zabytków nieruchomych
Wydział Zabytków Nieruchomych
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
Łódź
ADRES URZĘDU:
90-425 Łódź
ul.Piotrkowska 99
WARUNKI PRACY
praca administracyjno-biurowa, jak również związana z wyjazdami w teren, działania pod presją czasu, kontakt z
klientem zewnętrznym, możliwość występowania sytuacji spornych, praca przy monitorze ekranowym, stanowisko pracy
znajduje się w budynku wielokondygnacyjnym bez windy.
ZAKRES ZADAŃ
Prowadzi postępowania administracyjne wraz z przygotowaniem projektów postanowień i decyzji w szczególności
pozwalających na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku
nieruchomym a następnie dokonuje oceny tych prac pod względem zgodności z wydanym pozwoleniem
Opracowuje wytyczne i opinie konserwatorskie dot. zabytków nieruchomych
Prowadzi kontrole przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami
Formułuje zalecenia pokontrolne i decyzje, prowadzi działania w sprawach dot. wykonania nakazów konserwatorskich
Współdziała ze służbami i organami zagospodarowania przestrzennego, architektury, ochrony środowiska, nadzoru
budowlanego
Współpracuje z pozostałymi komórkami organizacyjnymi WUOZ w Łodzi w celu oceny walorów historycznych i
artystycznych, stanu zachowania oraz opinii w zakresie ochrony zabytków wpisanych do ewidencji lub rejestru
zabytków nieruchomych i zabytków archeologicznych.
Prowadzi i przygotowuje korespondencję i sprawozdawczości w zakresie spraw objętych zakresem czynności
WYMAGANIA NIEZBĘDNE
Wykształcenie: wyższe architektura,budownictwo,historia sztuki,konserwatorstwo,ochrona dóbr kultury
znajomość przepiów z zakresu ochrony zabytków,kodeksu postępowania administracyjnego
umiejętność interpretacji przepisów
rzetelność
posiadanie prawa jazdy kat. B ( czynne)
biegła umiejętność obslugi komputera MS Office,Corel
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
WYMAGANIA DODATKOWE
znajomość języka angielskiego
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Prawo jazdy kategoria „B”
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających
skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych
kandydatek/kandydatów
TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć do: 17 grudnia 2019 r.
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi
90-425 Łódź,Piotrkowska 99
z dopiskiem ” Oferta pracy nr …………….”
Prosimy również o wpisanie do Listu motywacyjnego numeru oferty.
DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej
Rozporządzenie) informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków. Siedzibą Łódzkiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków jest Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi ul. Piotrkowska 99, 90-425 Łódź.
Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: /42/ 638-07-21; adresu e-mail: sekretariat@wuoz-lodz.pl; skrytki ePUAP: /WUOZLodz/
skrytka.
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail:
iod@wuoz-lodz.pl.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procedury naboru (art. 6 ust. 1 lit. e
Rozporządzenia). Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu
przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody.
Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo
na to zgodę. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (dane szczególnych kategorii)
konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane
innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
4.1. podmioty upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
4.2. podmioty, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres trzech miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Państwu:
6.1. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
6.2. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
6.3. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
6.4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
6.5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;
(Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie
danych).
7. W przypadku, w którym przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a
Rozporządzenia), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie.
8. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procedury naboru w
Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Łodzi.
10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co
najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek,
niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne,
wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Oferty niespełniające wymagań formalnych lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydatki/kandydaci
zakwalifikowani do poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie o ich
miejscu i terminie.
Oferty odrzucone oraz oferty kandydatek/kandydatów niewyłonionych w naborze podlegają komisyjnemu zniszczeniu po
zakończeniu naboru, natomiast aplikacje maksymalnie 5 najlepszych kandydatek/kandydatów wyłonionych, ale
niezatrudnionych w trakcie naboru są niszczone komisyjnie po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska pracy.
Oświadczenia, list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze ok. 2800 zł + dodatek stażowy.
Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących w naborach do pracy w służbie cywilnej, druki
oświadczenia dostępny na stronie KPRM.

Aby aplikować na tą ofertę wyślij dokumenty aplikacyjne na adres: m.brendzel@wuoz-lodz.pl