Wybitny ekonomista amerykański, prof. Jeffrey Sachs, otrzyma tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego – zdecydował jednogłośnie Senat Uczelni. Promotorem będzie dziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego prof. Rafał Matera.

 

– Trudno też byłoby znaleźć ekonomistę, który w stopniu porównywalnym do prof. Jeffreya Sachsa był zaangażowany w rozwiązywanie najważniejszych globalnych problemów ekonomicznych, społecznych i ekologicznych współczesnego świata, o czym świadczy zwłaszcza jego aktywność polityczno-doradcza i publikacyjna związana na przykład z realizacją tzw. Milenijnych Celów Rozwoju (Millenium Development Goals) czy Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals) przyjętych przez Narody Zjednoczone – napisał w swojej recenzji prof. Bogusław Fiedor z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

– (…) stworzone fundamenty gospodarki rynkowej, wdrożone rozwiązania instytucjonalne, na kształt których niewątpliwy wpływ miał Profesor Sachs, pozwoliły naszemu krajowi oprzeć się zagrożeniom, które przyniósł ostatni kryzys finansowy i gospodarczy. Spoglądając na dokonane przemiany w ustroju gospodarczym, którym towarzyszyły także przemiany demokratyczne, pokolenie, które wyrosło w dobie transformacji prawdopodobnie nie bardzo już docenia znaczenia podjętych wówczas wyzwań i dokonań. Korzystając z dobrodziejstw gospodarki rynkowej traktuje obecny system jako coś normalnego. Warto jednak mówić o zaraniu obecnego systemu rynkowego i demokratycznego w Polsce, bo niekoniecznie tak musiało być, a przy podejmowanym wówczas ryzyku przez polskie władze ważna była teoretyczna wiedza, determinacja i optymizm Profesora Sachsa przy podejmowaniu tych trudnych decyzji – uważa inny recenzent, prof. Stanisław Owsiak, były członek Rady Polityki Pieniężnej.

– Nie zadowalały go i nie wystarczały mu ważne osiągnięcia w wyjaśnianiu zjawisk i procesów gospodarczych na poziomie makroekonomicznym, najczęściej w ujęciu porównawczym w odniesieniu do skali międzynarodowej. Wrażliwość Sachsa kazała mu uzupełniać rozważania pozytywne, poznawcze i diagnostyczne o stawianie ambitnych celów, do których zmierzać powinny systemy gospodarcze (ekonomia normatywna) oraz proponowanie środków realizacji tych celów (polityka gospodarcza) – pisze prof. Marian Gorynia z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. 

Prof. Jeffrey Sachs to jeden z najwybitniejszych ekonomistów na świecie. Doradzał rządom w Ameryce Łacińskiej, krajom byłego ZSRR czy państwom azjatyckim. Służył również swoją wiedzą podczas kształtowania polskiego systemu kapitalistycznego na początku lat 90’ XX w. W 1999 roku został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Obecnie jest wykładowcą Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku.

Więcej informacji o Jeffreyu Sachsie–> https://sipa.columbia.edu/faculty-research/faculty-directory/jeffrey-sachs

Materiały źródłowe: Senat UŁ

Redakcja: Centrum Promocji UŁ

Pozostaw odpowiedź