W bieżącej edycji programu stypendialnego przyznane zostaną: 2 stypendia w kwocie 2500 zł, 5 stypendiów w kwocie 1200 zł oraz 65 stypendiów po 600 zł każde. Stypendia wypłacone będą po ogłoszeniu decyzji Komisji Stypendialnej. Nabór wniosków potrwa do 9 grudnia br.

Intencją fundatora jest nagrodzenie studentów Uniwersytetu Łódzkiego za ich pracę na rzecz społeczności uniwersyteckiej, promocji nauki, współpracy z podmiotami zewnętrznymi oraz dobre wyniki w nauce.

WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIA

Stypendia Santander Universidades mogą być przyznane studentowi, który ukończył co najmniej pierwszy rok studiów i spełnia łącznie następujące warunki:

  • jest studentem/ka studiów I, II lub III stopnia, bądź jednolitych studiów magisterskich lub studiów III stopnia i osiągnął średnią ocen z toku studiów za 2 ostatnie semestry nie niższą niż 4,00;
  • posiada szczególne, udokumentowane (dyplomy, zaświadczenia, certyfikaty, nagrody etc.) osiągnięcia w działalności uczelnianej (koła naukowe, krajowe i międzynarodowe organizacje studenckie etc.) lub pozauczelnianej (działalność w sektorze NGO, stowarzyszenia, fundacje etc.).
  • złożył w terminie prawidłowo wypełniony wniosek o Stypendium Santander Universidades.

W celu dokonania zgłoszenia, należy wypełnić wniosek dostępny na stronie internetowej: https://www.becas-santander.com/pl/program/stypendium_su_ul_2019

Laureatów stypendium spośród zgłoszonych aplikacji wyłoni Komisja Stypendialna.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski o stypendia należy składać do 9 grudnia 2019 roku

DODATKOWE INSTRUKCJE

Konieczność założenia rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Santander Bank Polska S.A. oraz przedłożenia formularza danych osobowych w celu wypłaty nagrody.

Link do regulaminu

Współpraca między Santander Bank Polska, a Uniwersytetem Łódzkim rozpoczęła się w 2012 roku. Jej głównym celem jest wspólna realizacja przedsięwzięć o charakterze naukowym o zasięgu krajowym i międzynarodowym, przyczyniających się do rozwoju studentów, doktorantów i pracowników Uczelni oraz współpracy międzynarodowej pomiędzy Uniwersytetem Łódzkim a partnerami zagranicznymi.

Pozostaw odpowiedź